Társasházi törvény 2019.január 01. napjától bekövetkező módosítása

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása 32. § (1) A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 49. § (6) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A közgyűlés azonnali hatállyal felmenti a tisztségviselőt, visszavonja a társasház-kezelői, az
ingatlankezelői tevékenység végzésére vonatkozó megbízatást, ha)
„c) a tisztségviselő a megválasztását követően legkésőbb a jogszabályban előírt határidőn belül
nem kezdeményezi nyilvántartásba vételét az ingatlanügyi hatóságnál.”
(2) A Ttv. a következő IV/A. fejezettel egészül ki:
13
„IV/A. Fejezet
A TÁRSASHÁZI TISZTSÉGVISELŐK NYILVÁNTARTÁSA
55/A. §
(1) A társasházi tisztségviselők nyilvántartásának célja, hogy a közösség ügyintézését ellátó
tisztségviselők e törvényben meghatározott adatainak országosan nyilvános közzétételével
megvalósuljon a társasházak működésének transzparenciája, a jegyző társasházak felett gyakorolt
törvényességi felügyeletének hatékonysága biztosított legyen, továbbá a társasházak és a közösség
jogait és kötelezettségeit érintő hatósági eljárások során a megfelelő kapcsolattartást elősegítse.
(2) A közgyűlés által megválasztott közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a közösség
ügyintézését ellátó tevékenységet csak akkor láthat el, ha a tisztség keletkezésének tényét az
ingatlanügyi hatóság – az erre irányuló kérelme alapján – az ingatlan-nyilvántartásba – a társasház
törzslapjára – feljegyezte.
55/B. §
Az ingatlan-nyilvántartásba feljegyzett tény tartalmazza
a) a közösség ügyintézését ellátó közös képviselőnek vagy intézőbizottság elnökének
aa) természetes személy esetén családi és utónevét, lakcímét,
ab) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén nevét,
székhelyét, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát,
ac) tisztségét, a tisztség keletkezésének és megszűnésének időpontját, illetve ha a
tisztségviselő a közösség ügyeinek intézését ügyvivőként látja el, ennek tényét és határidejét,
valamint
ad) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén – valamint ha a
természetes személy tisztségviselő bejelenti – az elektronikus levélcímét, telefonos
elérhetőségét,
b) a közgyűlés által elfogadott számviteli szabályok szerinti beszámolót.
55/C. §
A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az általa üzemeltetett honlapon – bárki
számára korlátozásmentes hozzáférést biztosítva – közzéteszi a társasházi tisztségviselők e
fejezetben meghatározott adatait, a társasházak számviteli szabályok szerinti beszámolóit, valamint
a társasház közösségének nevét, címét, helyrajzi számát.
55/D. §
A közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke látja el a nyilvántartásba vétellel, bejelentéssel,
változásbejelentéssel kapcsolatos, jogszabályban foglalt feladatait.”
(3) A Tvt. 64/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
14
„64/A. §
A közgyűlés által megválasztott közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a közösség
ügyintézését ellátó tevékenységet 2019. május 1. napjáig – nyilvántartásba vételtől függetlenül –
elláthatja, ha a tevékenység végzésére való jogosultságát, hitelt érdemlő módon igazolja.”
(4) A Ttv. 65. §-a a következő 3. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„3. a nyilvántartásba vétel és a bejelentés rendjét, feltételeit, a nyilvántartás személyes adatot nem
tartalmazó adattartalmát, a nyilvántartás vezetésére és az elektronikus kapcsolattartásra
vonatkozó részletes eljárási szabályokat, a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnökének
tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségeit, valamint a jogszabályban vagy hatósági
határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket
rendeletben állapítsa meg.”
(5) A Ttv. 66. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„66. §
Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az e törvény szerinti üzletszerűen végzett társasház-kezelői,
valamint üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység folytatásának részletes feltételeit, a
tevékenység bejelentésének és a tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartásnak a személyes
adatot nem tartalmazó adattartalmát, továbbá a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó
részletes eljárási szabályokat rendeletben szabályozza.”
24. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szól

Hozzászólás